Wednesday 4 October 2017

పుణ్యాహ వాచనం

అథ స్వస్తిపుణ్యాహవాచనమ్
                       సంకల్పంః-శుభాభ్యాం...శుభతిథౌ॥అస్మాకం....నూతన గృహప్రవేశాఖ్య కర్మణి{జాతాశౌచనివారాణార్థం, మృతాశౌచనివారాణార్థం} (పాణిగ్రహణాఖ్య కరమణి)శుధ్యర్థం,వృధ్యర్థం,శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థంచ ఆయుష్కామ్యార్థ ఫల సిధ్యర్థం బ్రాహ్మణైర్మహాజనైస్సహ స్వస్తి పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే॥                                                                                        భూమిం పార్హ్య॥ఓం మహీద్యౌఃపృథీవీచన ఇమం యఙ్ఞం మిమిక్షితాం।పిపృతాన్నోభరీమబిః॥ ఇతి దక్షిణోత్తరతో భూమిం స్పృష్ట్వా॥ మం॥ఓమ్ అభివస్త్రా సువసనాన్యర్షాభిధేనూ స్సుదుఘాఃపూయమానాః।అభిచంద్రాభర్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వాన్ రథినో దేవసోమ॥ ఇతి వస్త్రమాస్తీర్య॥
       మం॥ఓమ్ ఓషధయస్సంవదంతే సోమేన సహరాజ్ఙా।  యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్తగ్ం రాజన్ పారయామసి॥ ఇతి తండుల పుంజౌ కృత్వా॥ తండుల పుంజోపరి ద్వాత్రింశత్కోష్టకం పుణ్యాహవాచనస్థండిలం లిఖిత్వా॥
  మం॥ ఓమ్ ఆకలశేషుధావతిపవిత్రే పరిషిచ్యతే।ఉక్త్థైర్యజ్ఙేషు వర్ధతే॥ స్థండిలోపరి త్రికలశాన్ నిక్షిప్య॥
 మం॥ఓం ఇమంమే గంగేయమునే సరస్వతి శుతుద్రిస్తోమగ్‍ం సచతా పరుష్ణియా। అసిక్నియా మరుద్వృధే వితస్తయార్జీకియే।శృణుహ్యాసుషోమయా॥ ఇతి కలశేషు ఉదకమాపూర్య॥
 మం॥ఓమ్ గంధద్వారాం దురాధర్షామ్ నిత్యపుష్టాం కరీశిణీం।ఈశ్వరీగ్ం సర్వ భూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం॥ఇతి గంధమ్ నిక్షిప్య॥
       మం॥ఓం యాఃఫలినీర్యాఅఫలాఅపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః।బృహస్పతిప్రసూతాస్తానో ముంచంత్వగ్‍ంహసః॥ఇతి ఫలం నిక్షిప్య॥
     మం॥ఓం హిరణ్య రూపస్సహిరణ్య సందృగపాన్నపాత్సేతు హిరణ్య వర్ణః।హిరణ్యయాత్పరియోనేర్నిషద్య హిరణ్య దాద దద్యన్నమస్మై॥ఇతి హిరణ్యం నిక్షిప్య॥
మం॥ఓమ్ సహిరత్నానిదాశుషే సువాతి సవితాభగః।తంభాగం చిత్రమీమహే॥ఇతి నవ రత్నాని నిక్షిప్య॥
మం॥ ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుధీ హవ మద్యా చ మృడయ । త్వా మవస్యు రాచకే। తత్వాయామిబ్రహ్మణా వందమానస్తదాశాస్తే యజమానోహవిర్భిః॥అహేడమానో వరుణేహభో ధ్యురుష‍గ్‍ం సమాన ఆయుః ప్రమోషీః॥ఉత్తర కలశే వరుణ మావాహయామి॥
 ఓం వాస్తోష్పతే ప్రతిజానీహ్యస్నాం త్స్వావేశో అనమీవో భవానః।యత్వే మహేప్రతితంన్నోజుషస్వశంన్నఏధి ద్విపదేశం చతుష్పదే॥దక్షిణ కలశే వాస్తుపురుష వావాహయామి॥
మం॥ఓం బ్రహ్మజజ్ణ్గానం ప్రథమం పురస్తా ద్విసీమతస్సురుచోవేన ఆవః।సబుధ్నియా ఉపమాఅస్యవిష్టాస్సతశ్చయోనిమసతశ్చవివః॥మధ్యమ కలశే బ్రహ్మాణ  వాహాహయామి॥

వరుణ వాస్తు బ్రహ్మ కలశ దేవతాభ్యోనమః
గంధ అక్షత ధూప దీప నైవేద్య తాంబూలైరభ్యర్చ్య॥
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యామ్ నమః॥
 శ్రీ ఉమా మహేశ్వరాభ్యాం నమః।
శ్రీ వాణీ హిరణ్య గర్భాభ్యాం నమః।
శ్రీ శచీ పురంధరాభ్యాం నమః।
శ్రీ అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః।
శ్రీ సీతారానమాభ్యాంనమః।
శ్రీ మాతా పితృభ్యోనమః॥
శ్రీ గురుభ్యోనమః॥ సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః॥
 మాతృ దేవో భవ।పితృ దేవో భవ।ఆచార్య  దేవో భవ।అతిథి దేవో భవ॥
అవనికృత జాన్మండలఃకమల ముకుళ సదృశమంజలీం శిరస్యాధాయ॥
 దక్షిణేన పాణినా సువర్ణ పూర్ణ కలశమ్ ధారయిత్వా (యజమానః) దీర్ఘా నాగా నద్యో గిరయః।త్రీణివిష్ణు పదానిచ ।తేనాయుప్రమాణెన  పుణ్యమ్ పుణ్యాహమ్ దీర్ఘమాయురస్తు॥ (బ్రాహ్మణః) అస్తు దీర్ఘమాయుః।(శిరసి అభిమంత్ర్య)॥శివాఆపస్సంతు॥(కలశేశ్వభిమంత్ర్య॥
సంతు శివాఆపః॥ సౌమనస్యమస్తు।(హృదయేభిమృశ్య) అస్తు సౌమనస్యం ॥అక్షతారింష్టంచాస్తు(అక్షతాన్‍స్పర్శయిత్వా) అస్త్వక్షతమరిష్టమ్ ఏవమ్ త్రిః॥(మూడు సార్లు)॥      మం॥ఓం అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చతార్చంతు పుత్రకా ఉతపురన్నధృష్ణ్వర్చత॥అక్షతాఃపాంతు ఆయుష్యమస్తు॥       
    మం॥ ఓం గంధ ద్వారాం దురాధర్షాం నిత్య పుష్టాం కరీషిణీం।ఈశ్వరీగ్‍ం సర్వ భూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం॥    గంధాఃపాంతు సౌమంగళ్యం చాస్తు।పుష్పాణి పాంతు సౌశ్రేయమస్తు॥ తాంబూలాని పాంతు ఐశ్వర్యమస్తు॥ దక్షిణాఃపాంతు బహుదేయంచాస్తు॥స్వశ్రేయసమస్తు॥ శాంతిఃపుష్టిస్తుష్టిశ్చాస్తు॥   
(యజమానః) యంకృత్వాసర్వవేదయజ్ఙ క్రియా కరణకర్మారంభాఃశుభాఃశొభనాఃప్రవర్తంతే తమహమోంకారమాదింకృత్వా॥ భవద్భిరనుజ్ఙాతఃపుణ్యంపుణ్యాహం వాచయిష్యే॥ (విప్రాః) వాచ్యతాం॥ మం॥ఓం భద్రమ్ కర్ణేభిశ్శ్రుణుయామదేవాః।భద్రమ్ పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః  స్తిరైరంగైస్తుష్టువాగ్‍ం  సస్తనూభిః వ్యశేమ దేవహితం యధాయుః॥   మం॥ఓంద్రవిణొదాద్రవిణసస్తురస్య ద్రవిణోదాస్సనరస్యప్రియంసత్‍॥ద్రవిణొదావీరవతీమిషన్నో ద్రవిణోదారాసతే దీర్ఘమాయుః॥ మం॥ఓం సవితాపశ్చాతాత్సవితా పురస్తాత్సవితోత్తరాత్తాత్సవితాధరాత్తాత్‍॥సవితానస్సువతు సర్వతాతింసవితానోరాసతాం దీర్ఘమాయుః॥మం॥ఓం నవో నవో భవతిజాయమానోహ్నంకేతురుషసామేత్యగ్రే।భాగందేవేభ్యోవిదధాత్యాయన్ప్రచంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః॥
మం॥ఓం సంత్వాసించామి యజుషా ప్రజామాయుర్ధనంచ॥ ఉత్తర కలశ మాదాయ ప్రాక్కలశే కించిత్కించిదుదకం నినీయ ధీర్ఘమాయురస్తు॥        (యజమానః)-బ్రాహ్మణానాం మనస్సమాధీయతాం॥       (విప్రాః)ః- సమాహిత మనస్మః॥           యజమానఃః-ప్రసీదంతు భవంతః॥                ( విప్రాః) ప్రసన్నాస్మః॥
యజమానఃః- శాంతిరస్తు।పుష్టి రస్తు। తుష్టిరసు।వృధ్ధిరస్తు।అవిఘ్నమస్తు।ఆయుష్యమస్తు।ఆరోగ్యమస్తు।స్వస్తి శుభమ్ కర్మాస్తు॥కర్మ సమృధ్ధిరస్తు॥పుత్ర సమృధ్ధిరస్తు॥వేద సమృధ్ధిరస్తు॥శాస్త్ర సమృధ్ధిరస్తు॥గృహే ధన ధాన్య సమృధ్ధిరస్తు॥ఇష్ట సంపదస్తు॥ సర్వ సంపదస్తు॥ఈశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్ట నిరసన మస్తూ॥యత్పాపం తత్ప్రతిహతమస్తు॥యచ్చ్రేయస్తదస్తు॥
   శుక్రాంగారకబుధ బృహస్పతిశనైశ్చర రాహుకేతవ సోమసహితాదిత్యాది పురోగా సర్వేగ్రహాః ప్రీయంతాం॥ తిథికరణముహూర్తజన్మ నక్షత్ర దిగ్దేవతాః ప్రీయంతాం॥ నైరృత్యాం దిశి।శామ్యంతు ఘోరాణి।శామ్యంతు పాపాని।శామ్యంతు ఈతయః।శామ్యంతు మధ్యమ కలశే॥ శుభాని వర్ధంతాం।శివా ఋతవస్సంతు।శివా ఓషధయస్సంతు।శివా వనస్పతయస్సంతు। అహోరాత్రే శివేస్యాతాం।       ఉత్తరే శుభకర్మణ్యవిఘ్నమస్తు॥ ఉత్తరోత్తరమహరహరభివృధ్ధిరస్తు।ఉత్తరోత్తరాః శుబాఃక్రియాఃసంపద్యంతాం॥అగ్ని పురోగా విశ్వే దెవా ప్రీయంతాం॥మహేశ్వరీ పురోగా మాతరః ప్రీయంతాం॥ఇంద్ర పురోగా మరుద్గణాః ప్రీయంతాం॥వశిష్టపురోగా ఋషిగణాః ప్రీయంతాం॥ శ్రీ విష్ణుపురోగాస్సర్వేదేవాఃప్రీయంతాం॥ఆదిత్యపురోగాస్సర్వేగ్రహాఃప్రీయంతాం॥ ఋషయశ్చందాగ్‍స్యాచార్యా వేదాయజ్ణ్గా దక్షిణాశ్చప్రీయంతాం॥ బ్రహ్మచబ్రాహ్మణాశ్చ ప్రీయంతాం॥ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాశ్చ ప్రీయంతాం॥ శ్రధ్ధా మేధా ప్రీయంతాం॥ ప్రీయతాం భగవాన్ నారాయణః। ప్రీయతాం భగవాన్ ప్రపితామహః॥ ప్రీయతాం భగవాన్ పితామహః॥ప్రీయతాం భగవాన్ పర్జన్యః॥ ప్రీయతాం భగవాన్ స్వామీ మహాసేనః॥                                                                                               సత్యాఏతా అశిషస్సంతు పుణ్యాహ కాలాన్వాచయిష్యే॥  (విప్రాః-)వాచ్యతాం॥ఓం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్బట్కుర్వీతోపవ్యుషం। యదావైసూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రంనైతి।యావతితత్ర సూర్యో గచ్చేత్।యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్।తావతి కుర్వీతయత్కారీస్యాత్।పుణ్యాహ ఏవకురుతే॥ఓం తానివాఏతాని యమనకక్షత్రాణి।యాన్యేవదేవ నక్షత్రాణి।తేషుకుర్వీతయత్కారీస్యాత్।పుణ్యాహ ఏవ కురుతే॥                                                  యజమానః॥..........కర్మణఃపుణ్యాహం భవంతో భృబవంతు॥       
  విప్రాః॥పుణ్యాహంకర్మణోస్తు॥ఓంపుణ్యాహం॥ (ఏవం త్రిః) ౩ సార్లు..
మం॥ఓమ్ స్వస్తిన ఇంద్రో వృధ్ధశ్రవాః స్వస్తినఃపూషా విశ్వవేదాః స్వస్తినస్తార్ష్క్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తినోబృహస్పతిర్దధాతు॥  యజమానః॥మహ్యం సకుటుంబాయ అస్మిన్...................... ఉత్సవాఖ్యస్య శుధ్ధికర్మణి వృధ్ధి కర్మణి అభ్యుదయ కర్మణి      శుధ్ధి వృధ్ధిఅభ్యుదయకర్మణి మహాజనాన్‍ నమస్కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనమపేక్షమాణాయ ఆయుష్మతే స్వస్తి భవంతో బృవంతు॥ విప్రాః॥ఆయుష్మతే స్వస్తీ॥(ఏవం త్రిః...3 సార్లు)                                                                                        యజమానః॥ఓగ్‍స్వస్తి భవంతో బృవంతు॥   విప్రాః॥ఓగ్‍స్వస్తి॥                                            మం॥ఒమ్ భద్రం కర్ణే భిశృణుయామదేవా।భద్రమ్ పశ్యే మాక్ష బిర్యజత్రా॥స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగ్‍ం సస్తనూభిః॥ 
                          యజమానహః-వామ దక్షిణ హస్తాభ్యాం దక్షిణోత్తర కలశౌ యుగపత్ గృహీత్వా॥ఋధ్ధిం భవంతో బృవంతు॥ ఋధ్ధిం భవంతో బృవంత॥ఋధ్ధిం భవంతో బృవంతు॥                 విప్రాఃః-ఋద్యతామృద్ధిసమ్రిద్ధిః॥    వర్షశతసంపూర్ణమస్తు॥...........గోత్రాభివృద్ధిరస్తు॥......వంశాబివృద్దిరస్తు॥ శాంతిఃపుష్టిస్తుష్టిశ్చాస్తు॥ పునరపిగోబ్రాహ్మణేభ్యశ్శుభం భవతు॥ఇష్టసంపదస్తు।సర్వ సంపదస్తు॥ ఇతి ఉదకం నిక్షిప్య॥
బ్రాహ్మణేష్వమృతగ్‍ం హితమ్।యేన దేవాః పవిత్రేణ।ఆత్మానమ్ పునతేసదా॥తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతుమా।ప్రాజాపత్యం పవిత్రం।శతోధ్యామగ్‍ం హిరణ్మయం।తేన బ్రహ్మ విదోవయం।పూతం బ్రహ్మ పునీమహే।ఇంద్రస్సునీతీ సహమాపునాతు।సోమ స్స్వస్త్వా వరుణ స్సమీచ్యా।యమోరాజా పమృణాభిఃపునాతుమా।జాతవేదా మోర్జయం త్యా పునాతు॥ప్రాచ్యాం దిశిదేవా ఋత్విజో మార్జయంతాం।దక్షిణాయాం దిశిమాసాః పితరో మార్జయంతాం॥అపఉపస్పృశ్య॥ప్రతీచ్యాం దిశిగృహాః పశవోమార్జయంతాం॥ఉదీచ్యాందిశ్యాప ఓషధయో వనస్పతయో మార్జయంతాం॥ఉర్ధ్వాయాందిశి యజ్ఙస్సంవత్సరో యజ్ఙపతిర్మార్జయంతాం॥ ఏతేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానాగొత్రేభ్యో నానానామభ్యః శ్రీలకక్ష్మీనారాయణ ఉమామహేశ్వరాదిత్యాది నవగ్రహస్వరూపేభ్యః శ్రీలకక్ష్మీనారాయణ ఉమామహేశ్వరాదిత్యాది నవగ్రహస్వ ప్రీత్యర్థం   స్వస్తిపుణ్యాహవాచన మంత్రజప దక్షిణాం యజమాన మానసోత్సాహ పరిమితహిరణ్యం తుభ్యమహంసంప్రదదేనమమ॥ మం॥॥ ఓం వాస్తోష్పతే ప్రతిజానీహ్యస్నాం త్స్వావేశో అనమీవో భవానః।యత్వే మహేప్రతితంన్నోజుషస్వశంన్నఏధి ద్విపదేశం చతుష్పద॥శుభగ్‍ం శుభం।శుభగ్‍ం శుభం।। ఇతి పుణ్యాహవాచనం॥


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home